درباره خبرگزاری خانواده ایرانی

درباره خبرگزاری خانواده ایرانی
رباره ما

داستان خبرگزاری خانواده ایرانی

اعضای خبرگزاری خانواده ایرانی

مدیر مسئول

دکتر حسن جمشیدی نژاد

نویسندگان

دکتر مهدی روانبخت، متخصص طب سنتی
دکتر سعید معتمد، مشاور خانواده
دکتر لیدا کاکیا ، روان شناس و مشاوره خانواده
دکتر سعیده مصافی ، روان شناس سلامت و مشاور خانواده
دکتر حسن جمشیدی نژاد ، مشاور فن آوری اطلاعات
دکتر محسن نیک نهاد ، مشاور سلامت