دکتر نجفی پور روانشناس / همیاری در قرنطینه کرونا از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود . ) دکتر نجفی […]

به اشتراک بگذارید:

دکتر منتظری نویسنده و پژوهشگر / مهارت های زندگی مهارتهای زندگی از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود . ) […]

به اشتراک بگذارید:

دکتر کاظم زاده دکتری روانشناسی / اضطراب کودکان در قرنطینه کرونا از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود . ) […]

به اشتراک بگذارید:

آقایان شرافتی و نامور جهادگر مشاوره عمومی از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود . ) آقایان شرافتی و نامور […]

به اشتراک بگذارید:

خانم علوی نژاد روانشناس / چه میزان و چگونه از کرونا استقبال کنیم کرونا از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد […]

به اشتراک بگذارید:

دکتر کاظم زاده دکتری روانشناسی / به مناسبت روز پدر مشاوره عمومی از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود . […]

به اشتراک بگذارید:

دکتر جعفریان / فرهنگ درختکاری و هوای پاک فرهنگی از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود . ) دکتر جعفریان […]

به اشتراک بگذارید:

آقای پر پنجی مدیر کل کمیته امداد استان تهران / جشن نیکو کاری مشاوره عمومی از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها […]

به اشتراک بگذارید:

آقای ملکشاهی مدیر کل خدمات مددکاری امداد حمایت از مددجویان مشاوره عمومی از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود . […]

به اشتراک بگذارید:

دکتر نجفی پور روانشناس / مراقبت در مقابل بیمار پنداری خود مراقبتی از سری مشاورین خانواده ایرانی فیلم آموزشی ۱۵ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۵۰ مگا بایت (با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس دهنده های داخلی است هزینه اینترنت مصرفی شما نیم بها خواهد بود . […]

به اشتراک بگذارید: