فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع نوروز برای نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم نوروز برای نوجوانان و جوانان،با نوروز برای نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در نوروز برای نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع عیدی برای نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم عیدی برای نوجوانان و جوانان،با عیدی برای نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در عیدی برای نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع سیزده به در برای نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم سیزده به در برای نوجوانان و جوانان،با سیزده به در برای نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع چهارده فروردین برای قشر جوان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم چهارده فروردین برای قشر جوان،با چهارده فروردین برای قشر جوان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در چهارده فروردین برای قشر جوان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع خودآگاهی در نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم خودآگاهی در نوجوانان و جوانان،با خودآگاهی در نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در خودآگاهی در نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع مثبت اندیشی در نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم مثبت اندیشی در نوجوانان و جوانان،با مثبت اندیشی در نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در مثبت اندیشی […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع ناسزا در قشر نوجوان و جوان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم ناسزا در قشر نوجوان و جوان،با ناسزا در قشر نوجوان و جوان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در ناسزا در […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع سلفی گرفتن نوجوانان و جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم سلفی گرفتن نوجوانان و جوانان،با سلفی گرفتن نوجوانان و جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در سلفی گرفتن نوجوانان و جوانان، […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع اختلاف بین نسل ها از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم اختلاف بین نسل ها،با اختلاف بین نسل ها چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در اختلاف بین نسل ها، دارای فیلمهای کوتاه و […]

به اشتراک بگذارید:

فیلم و فایل صوتی مجزای آن قابل دانلود با موضوع استقلال خواهی جوانان از سری آموزش های فرزند پروری با بررسی مطالب همچون تعریف و مفهموم استقلال خواهی جوانان،با استقلال خواهی جوانان چگونه باید برخورد کرد،مسائل و مشکلات در استقلال خواهی جوانان، دارای فیلمهای کوتاه و فایل صوتی به مدت […]

به اشتراک بگذارید: