فشار خون قسمت دوم از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت فشار خون قسمت دوم،درمان فشار خون قسمت دوم، پیشگیری فشار خون قسمت دوم، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس […]

به اشتراک بگذارید:

اختلال در اندام تحتانی پای پرانتزی و ضربدری از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت اختلال در اندام تحتانی پای پرانتزی و ضربدری،درمان اختلال در اندام تحتانی پای پرانتزی و ضربدری، پیشگیری اختلال در اندام تحتانی پای پرانتزی و ضربدری، دارای فیلم آموزشی ۵۰ […]

به اشتراک بگذارید:

پنومونی – سینه پهلو از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت پنومونی – سینه پهلو،درمان پنومونی – سینه پهلو، پیشگیری پنومونی – سینه پهلو، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس […]

به اشتراک بگذارید:

تنگی کانال نخاع -جراحی ستون فقرات از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت تنگی کانال نخاع -جراحی ستون فقرات،درمان تنگی کانال نخاع -جراحی ستون فقرات، پیشگیری تنگی کانال نخاع -جراحی ستون فقرات، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا […]

به اشتراک بگذارید:

استفاده از تلفن همراه از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت استفاده از تلفن همراه،درمان استفاده از تلفن همراه، پیشگیری استفاده از تلفن همراه، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر […]

به اشتراک بگذارید:

استفاده از تلفن همراه از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت استفاده از تلفن همراه،درمان استفاده از تلفن همراه، پیشگیری استفاده از تلفن همراه، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر […]

به اشتراک بگذارید:

پارگی تاندونهای شانه – روتاتورکاف از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت پارگی تاندونهای شانه – روتاتورکاف،درمان پارگی تاندونهای شانه – روتاتورکاف، پیشگیری پارگی تاندونهای شانه – روتاتورکاف، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه […]

به اشتراک بگذارید:

سندرم تخمدان پلی کستیک از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت سندرم تخمدان پلی کستیک،درمان سندرم تخمدان پلی کستیک، پیشگیری سندرم تخمدان پلی کستیک، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر […]

به اشتراک بگذارید:

بیماریهای التهابی ستون فقرات از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (ضربان) با بررسی مطالب همچون شناخت بیماریهای التهابی ستون فقرات،درمان بیماریهای التهابی ستون فقرات، پیشگیری بیماریهای التهابی ستون فقرات، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر روی سرویس […]

به اشتراک بگذارید:

تغذیه و بیماریهای گوارشی از سری آموزش های پزشکی درمانی خانواده (مادر،کودک و تندرستی) با بررسی مطالب همچون شناخت تغذیه و بیماریهای گوارشی،درمان تغذیه و بیماریهای گوارشی، پیشگیری تغذیه و بیماریهای گوارشی، دارای فیلم آموزشی ۵۰ دقیقه ای ،حجم هر فیلم حدود ۳۰۰ مگا بایت(با توجه به اینکه فیلم بر […]

به اشتراک بگذارید: